Obchodní podmínky

 1. Smluvní strany

  Kupující po odsouhlasení návrhu ceny potvrzením své objednávky e-mailem uzavírá smluvní vztah s prodávajcím Ing. Martinem Štramberským, IČ : 01772295, Tolstého 2212/8, Nový Jičín, 741 01.

 2. Předmět plnění

  Předmětem plnění je na základě formulovaných požadavků kupujícího v elektronickém objednávkovém formuláři na portálu www.topkorektury.cz, resp. e-mailu info@topkorektury.cz provedení korektorských služeb (komplexní kontrola textu, oprava textu z hlediska pravopisu, stylistiky, gramatiky, typografie, kontrola bibliografických citací, případně dále vyhledání, ověření a odborné zapracování relevantních informací do textu).

 3. Cena a platební podmínky
  1. Veškeré ceny jsou smluvní. Vyplývají především z rozsahu textu, který je přepočítán na normostrany. Jednou normostranou se pak rozumí rozsah textu v počtu 1800 znaků včetně mezer, včetně textových polí, poznámek pod čarou a vysvětlivek. Nejsem plátce DPH.
  2. Prodávající se zavazuje po úplném a včasném zaplacení kupujícímu zaslat požadovaný opravený text do data, domluveného (vzájemně odsouhlaseného) kupujícím. Termín dodání se úměrně prodlužuje při prodlení v platbě.
  3. Kupující souhlasí s platbou předem u objednávek do částky 500 CZK. Veškeré částky nad 500 CZK je možné rozdělit do několika splátek s postupným zasíláním objednaného textu v dohodnutém rozsahu. Veškeré platby jsou přijímány výhradně bezhotovostně v českých korunách převodem na účet prodávajícího. Číslo bankovního spojení: 2500427747 / 2010, vedené u pěněžního ústavu FIO banka, a.s.
 4. Nakládání s osobními údaji

  Prodávající se zavazuje nakládat s veškerými osobními údaji kupujícího, se kterými přijde do styku, zcela v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v úplném a platném znění.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 1. 4. 2014.